Další podpora

S oporou našich dlouholetých zkušeností se snažíme děti co nejlépe připravit na jejich studium.

Předškoláci

Seznámení s angličtinou

Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem ještě před nástupem do prvního ročníku. Děti se pozvolna zábavnou a hravou formou v jazyce osmělují. Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím a zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině. Kroužky vedou kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí. 

Stimulační program

Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj grafomotoriky, percepčních oblastí, pracovní dovednosti, matematických představ, sociálních dovedností a logopedické péče, tedy oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. Ve výuce využíváme vlastní metodické materiály a pracovní sešit Stimulační program. Kroužek je určen všem dětem nastupujícím do Programu PED na našich partnerských základních školách. 

Příprava na gymnázia

Příprava zahrnuje zopakování znalostí českého jazyka, matematiky a nácvik formy CERMAT testů. Pokud žák volí školu, kde je součástí přijímacího řízení i jiný test, je s žákem tento typ testu probrán individuálně. Součástí přípravy je motivace k učení, spolupráce s rodiči, průběžná informovanost rodičů. Rodiče by měli vždy zvážit, zda je víceleté gymnázium vhodnou volbou pro jejich dítě, a brát ohled na výsledná doporučení testu studijních předpokladů. Tyto testy je možné absolvovat v PPP nebo je zajistí přímo PED Academy. Pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu.

Výsledky

Studijní podpora

Školní vývoj dětí monitorujeme. V nižších ročnících je pozornost zaměřena na čtenářství a správnou techniku čtení. Od třetího ročníku žáci píší průběžně znalostní testy z českého jazyka a matematiky, a pokud se ukáží neznalosti, je žákům nabídnuta individuální podpora učitelů nebo speciálních pedagogů. U těch žáků, u kterých byly v minulosti z jakéhokoli důvodu diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, dbáme na prevenci rozvoje výukových obtíží. Speciální pedagogové konzultují postupy s psychologem, pedagogy i rodiči. Rodič musí rozumět tomu, co jeho dítě pro svůj vývoj optimálně potřebuje.