Angličtina

Zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni blížící se rodilému mluvčímu považujeme v dnešní době za samozřejmost. Naše děti nepřekládají a neučí se slovíčka. Jazyk vstřebávají podobně, jak to dělá batole s mateřštinou. Děti se učí jazyk tím, že poslouchají, komunikují a čtou.

Vzdělávací program

                                                       Graf úrovně jazykového rámce

PED Academy má pro tento předmět vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky. Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce), případně KET (úroveň A2) v pátém ročníku. Výjimečně nadaní žáci mohou dosáhnout i úrovně FCE (úroveň B2).

Čtenářství

Základem rozvoje slovní zásoby a následně vyjadřovacích schopností žáků je čtenářství. PED Academy využívá ve výuce koncept čtenářství Oxford. Žáci se nejprve seznamují s řadou phonics, tedy hlásek, stejným způsobem jako rodilí mluvčí. Pracují s obrázky, hledají slova, která mají stejné hlásky. Postupně začínají číst kratičké příběhy. Učí se o knihách vyprávět, jsou vedeni k porozumění. Postupují v jednotlivých čtenářských úrovních, každý svým tempem. Na výběr mají z bohaté řady titulů v každé úrovni. Během čtyř až pěti let se stávají plnými čtenáři. Jsou schopni číst jakoukoliv knihu přiměřenou jejich věku v originále.

                                           Graf úrovně čtenářství

Konverzační dovednosti

V prvním ročníku žáci postupně porozumí základním pokynům a na konci prvního ročníku jsou schopni se jednoduše vyjádřit. Za pomoci čtenářství a práce vyučujícího v hodinách se jim rozšiřuje slovní zásoba. Ta je nejdříve pasivní,  a ve chvíli, kdy postačí pro jednoduchou konverzaci, se žáci rozmlouvají. Tento proces je u každého žáka odlišný, někdo začne mluvit brzo, ale jeho vyjadřování je jednodušší, někdo potřebuje delší čas, ale pak se velmi rychle rozmluví a jeho věty jsou rozvitější. Žáci postupně zlepšují konverzační dovednosti v reálném prostředí a při činnostech, které jim pomáhají porozumět obsahu. Přemýšlejí v cizím jazyce, ale neumí překládat.

Slohové dovednosti

Od třetího ročníku mají žáci první pracovní sešit a učí se, jak se vyjadřovat písmem. Důraz je kladen na obsah a tvorbu vět, nikoliv na gramatické jevy. Cílem je, aby žáka písemné vyjadřování bavilo, bylo zábavné, aby se o ně rád podělil se spolužáky. Ve vyšších ročních je kladen větší důraz na správnost psaného projevu, chyby se ale stále objevují.

Gramatika

V prvním a druhém ročníku pracují žáci s pracovním sešitem a učebnicí řady Macmillan. Učebnice je v prvních dvou ročnících pouze doplňkem. V tomto období se žáci musejí především rozmluvit a získat dostatečnou slovní zásobu. Teprve od třetího ročníku se  postupně přidává anglická gramatika. Žáci „objevují“ gramatiku, vysvětlují si, co již při běžné mluvě nebo ve čtení používají. Stále však má větší váhu porozumění a konverzační schopnosti žáků než bezchybná znalost gramatiky. Děti se nikdy neučí překladovým systémem, přemýšlejí přímo v cizím jazyce. Postupně se připravují na zkoušky Cambridge English od úrovně Starters až po úroveň PET (B1+) v pátém ročníku.

Výsledky

Výsledky oficiálních cambridgeských testů všech absolventů výuky anglického jazyka v Programu PED (žáci 5 tříd na partnerských školách a v Centrech PED)
 

školní rok

test FCE (B2)

test PET (B1+)

test KET(A2)

zkoušek se nezúčastnilo

2021-2022

13%

77%

10%

9 žáků*

2020-2021

2%

83%

15%

1 žák

2019-2020

9%

70%

21%

1 žák

2018-2019

5%

50%

45%

2 žáci

* 6 žáků bude skládat cambridgeské testy až na podzim, z toho 3 žáci úroveň FCE a 3 úroveň PET