Naše výuka

Vzdělávání v PED Academy Secondary School stojí na propojení školního programu CESTA a Programu PED.

Školní vzdělávací program CESTA

Je určen studentům druhého stupně

Naším cílem je dosáhnout maximálně možného rozvoje individuálního potenciálu každého studenta.

Náš školní vzdělávací program CESTA (ŠVP Cesta pro druhý stupeň) je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. Výuka stojí na pevném znalostním základu, který je dále rozvíjen s co největším zapojením studentů. Výuka není jen přednášení látky, ale studenti se zapojují prostřednictvím diskuzí, projektových prací, esejí apod.  Pokud to předmět umožňuje, studenti se na výuku předem samostatně připravují, seznámí se s tématem (knihovna, materiály školy, web apod.) a následně si do výuky přinášejí svůj pohled, diskutují. Rozvíjí se povědomí studenta o tom, co se má naučit a čeho dosáhnout, jak vypadá správná a uskutečnitelná strategie a jaké dosud udělal pokroky. Studenti jsou učiteli bráni jako partneři.

Cesta k jazykům v Programu PED

ROZČES

"Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem." 
Jan Amos Komenský

Čím více student čte a píše, tím více se učí. Čím více se naučí, tím více toho pochopí. Čím víc student ví, tím je vzdělanější. 


Předmět ROZČES rozvíjí znalosti mateřského jazyka v oblastech mluvy, komunikace, čtení a psaní. Čtení je silná, naplňující a obohacující činnost. Kniha je nejen přítel, ale také učitel. Čtení rozvíjí představivost a kreativitu studenta, umožňuje mu přenést se z reálného světa do světa fantazie. Rozvíjí komunikační dovednosti, podporuje logické myšlení, schopnost řešení problémů, koncentraci. Čtení vyžaduje, aby člověk přemýšlel a zpracovával informace. Čím více bude student číst, tím hlouběji čtenému porozumí. Naučí se tvořit si vlastní názory. 

Každý den studenti zažívají události, které jsou pro ně nové, rozvíjejí svoji kreativitu i přirozenou zvídavost. A tyto nové zkušenosti a myšlenky mohou uplatnit v tvůrčím psaní. Při něm mohou prostřednictvím postav vyjádřit různé emoce.  Učí se tak slovy vystihnout, jak se cítí, a pochopit, jak se cítí ostatní. Tvůrčí psaní také pomáhá zlepšit jazykové dovednosti. Rozvíjí slovní zásobu, větnou strukturu, upevňuje gramatické jevy. Kreativní psaní pomáhá studentovi soustředit se, zvyšuje odhodlání, vytrvalost i schopnost řešit problémy. Student se učí jasně sdělit svůj úhel pohledu, myšlenky a pocity, buduje si sebevědomí. 

Komunikace studentům umožňuje navazovat kontakty, ovlivňovat rozhodnutí druhých a motivovat je ke změnám. Vyjadřování slovem je jednou z nejdůležitějších, ale zároveň i nejobávanějších forem komunikace. Obavy se často ještě stupňují, pokud jde o veřejné vystupování. Proto je prezentace, tedy předkládání vlastních nápadů a argumentů širšímu publiku, důležitou a pravidelnou součástí výuky mluvních technik. Studenti vylepšují své komunikační dovednosti, posilují sebevědomí, učí se ostatní informovat, přesvědčit, pobavit, ale i přijímat názor někoho jiného.

Trénují a posilují krásnou znělou mluvu. Umění mluvit na veřejnosti, umění komunikace, je důležitým faktorem, který studentům nejen pomáhá ve studiu, ale přispívá i k pozdějšímu profesnímu úspěchu.

ANGLICKÝ JAZYK

"Jiný jazyk je jiná vize života."
Federico Fellini

V anglickém jazyce budou studenti na začátku šesté třídy rozděleni do dvou skupin dle dosažené jazykové úrovně. Bilingvní absolventi prvního stupně základních škol PED Academy navážou na dosaženou úroveň B2 Fist (FCE) a v Secondary School budou pokračovat s cílem dosáhnout úrovně C1 (Advanced) nebo C2 (Proficiency) v devátém ročníku.

Studenti, kteří přestoupí z jiných základních škol začnou v šesté třídě na úrovni A2 a v deváté třídě počítáme s dosažením úrovně B2 First (FCE). Tato skupina bude mít vyšší počet hodin anglického jazyka pro dosažení plánované úrovně.

DALŠÍ CIZÍ JAZYK

Španělský jazyk (francouzský jazyk)

Absolventi prvního stupně základních škol PED Academy, budou pokračovat ve španělštině (francouzštině) s cílem dosáhnout úrovně B2 v devátém ročníku. Vzhledem k začátku výuky druhého jazyka ve třetí třídě budou navazovat na nepřekladový systém výuky jazyka a stanou se trilingvní.

Německý jazyk

Němčina začne v osmém ročníku a bude pro absolventy prvního stupně základních škol PED Academy třetím jazykem, pro nové žáky jazykem druhým. Plánovaným cílem je dosažení úrovně A2 v devátém ročníku.

Program intelektuálního rozvoje v Programu PED

Základem programu intelektuálního rozvoje se stanou i na druhém stupni předměty ROZUM a ROZDĚL.

Tedy předměty rozvíjející dovednost uvažování, řešení problémů, abstraktního myšlení, plánování, kreativního myšlení a zejména dovednost učit se novým věcem, tedy hledat jejich smysl a umět je použít.

Studenti budou i na druhém stupni hrát šachy. Řídíme se psychologickými studiemi dokazujícími, že šachy dokážou zvýšit IQ jako celek, zlepšit matematické a paměťové schopnosti, logické myšlení a přesné a rychlé rozhodování, a to i pod časovým tlakem. Ne nadarmo jsou šachy součástí školního kurikula v mnoha zemích světa.

Cesta k rozvoji potenciálu v Programu PED

Pravidelná týdenní setkání v rámci předmětu ROZOS budou pokrývat širokou škálu témat zahrnující budování společenských dovedností včetně etiky a etikety, rozvíjení mezilidských vztahů, používání správných komunikačních technik a strategií.

Studenti projdou postupně rozvojovými kurzy z oblasti umění, architektury a designu. Učební plán studentům umožní pracovat s různými oblastmi materiálů, seznámí se s tradičními postupy a zároveň se naučí využívat nové technologie. Jádrem výuky je touha učit kreativní myšlení a poskytovat studentům příležitosti, aby se stali lepšími řešiteli problémů. Doufáme, že se studenti stanou vnímavějšími spotřebiteli a zvládnou jednoduché opravy v domácnosti i základy kulinařiny.

PŘÍPRAVA NA SKUTEČNÝ ŽIVOT

"Ten, kdo nikdy neudělal chybu, se nikdy nesnažil o něco nového."
Albert Einstein

Schopnost orientovat se v oblasti financí, práce, práva a podnikání považujeme za nezbytnou součást přípravy na dnešní svět. Proto studenti simulují různá prostředí a situace a provádějí další činnosti zaměřené na získání finanční gramotnosti, na pracovní připravenost a podnikání. 

Cesta jedinečnosti

Náš vzdělávací systém Cesta jedinečnosti je zaměřený na rozvoj potenciálu každého našeho studenta. Je „vzděláváním zaměřeným na studenty“. Cesta jedinečnosti studenty povzbuzuje k tomu, aby přemýšleli o svých cílech a výsledcích, a učí je uvědomovat si, že jsou za své vzdělání zodpovědní.  Studenti budou podporování v jejich zapojení do rozličných soutěží, olympiád, DofE, AP kurzech apod.