Naše škola

Hlavním cílem PED Academy School je připravit děti co nejlépe na jednadvacáté století. Jsme přesvědčeni, že vzdělání dnes hraje větší roli než kdykoliv předtím. Svět se nesmírně rychle mění a technologický pokrok postupuje tak rychle, že předvídat budoucnost je téměř nemožné. O to důležitější je poskytnout dětem nejen komplexní a kvalitní vzdělanostní základ, ale rozvíjet i jejich kreativitu a sociální dovednosti.

PED Academy School, Boudníkova 7, Praha 8

V naší škole plníme vzdělávací plány pro první stupeň dané MŠMT a nad tento rámec využíváme jedinečnou vzdělávací koncepci „Program PED“. Program PED vznikl v roce 2013
a má již mnoho úspěšných absolventů. Naše, do značné míry individualizované, vzdělávací prostředí dává dětem příležitost k růstu a pomáhá jim hledat jejich silné stránky. Učí je také stanovovat si cíle a podněcuje k jejich dosažení.

Děti nejen že dosahují skvělých akademických úspěchů, ale mají nadstandardní výsledky
i v anglickém jazyce a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál.

Slovo ředitele

Vážení rodiče a zájemci o naši školu!
Dovolte mi, abych vás jménem našeho skvělého týmu zaměstnanců, žáků a rodičů přivítala v PED Academy School. Jsem přesvědčená, že vás máme čím zaujmout.  Naše škola je totiž výjimečné a vzrušující místo.
U nás je dítě centrem všeho, co děláme. Pečlivě se věnujeme každému z našich žáků, abychom mu pomohli získat nejen nejlepší vzdělání, ale i dovednosti a sebevědomí potřebné k dosažení jeho budoucích cílů. Přejeme si, aby se naši žáci učili celý život. Věříme, že vzdělávání je nejúčinnější, když děti látka upřímně zaujme. Nabízíme vynikající výuku a jsme odhodláni udělat všechno pro to, aby žáky poznávání nadchlo. Nepřipravujeme je jen na úspěch v budoucích zkouškách (ačkoli si v nich vedou výjimečně dobře); jde nám především o to, aby na další krok ve své vzdělávací cestě byli skutečně připraveni.  Máme široké a vyvážené osnovy, působivou řadu mimoškolních aktivit, ale to vše se především odehrává ve výjimečně podpůrném prostředí. V naší škole je živo, děti zde propojují učení se skutečným životem – uměním, technologiemi, vědou, přírodou. 
Co ještě je na naší škole nezvyklé a na co jsme hrdí? Především na vlastní unikátní metodiku s názvem Program PED a na vzdělávací plán, který nazýváme "Cesta" a který směřuje k všestrannému rozvoji dítěte a jeho přípravě na život. V jednom výukovém dni spojujeme různé vzdělávací oblasti, jednotlivé předměty se mohou navzájem prolínat, děti se učí zážitkově a získávají nové zkušenosti. A pak je to kvalita vztahů mezi zaměstnanci, žáky a rodiči, kteří společně vytvářejí bezpečné a podporující prostředí k učení. Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní elementaristé prvního stupně a pomáhají žákům svou zkušeností, vášní a energií. Máme zvídavé, motivované děti, které učení baví. Vycházíme vždy z předpokladu, že každé dítě je důležité a jeho potenciál neopakovatelný. Velký důraz klademe také na spolupráci s rodiči. Když škola a rodina směřují ke stejnému cíli, značně to zvyšuje nejen efektivitu výuky, ale i chuť a odvahu dítěte zkoušet nové věci. A o to nám jde především.
Těšíme se na vás!

Markéta Frývaldská
ředitelka základní školy

Naše vize

Pokud má být vzdělání kvalitní, musí být založeno na jasných principech. Dobrá škola,
jak si ji představujeme my, je zábavná,
inspirující, ale i náročná.

Je to místo, kde se cení píle, snaha i námaha, protože i to ke vzdělávání patří. Dětem se tu dostane skvělého vzdělání, které je dobře připraví na budoucnost. Zároveň se tu podporuje nezávislé myšlení a citlivost k potřebám ostatních.

Naše hodnoty

Pozitivního postoje ke vzdělávání dosahujeme v PED Academy School tím, že se děti, učitelé i ostatní „dospěláci“ ve škole řídí společnými hodnotami.

Školní prostředí

Víme, že dobrou školu dělá i příjemné prostředí,
a to nejsou zdaleka jen lavice a židle. Interiér má
i estetickou funkci, důležité jsou barvy,
světlo i akustika.

První, co vás při vstupu do našich prostor zaujme, je množství zeleně. Snažíme se přinášet do školy přírodu, která působí příznivě na psychickou pohodu žáků i učitelů. Zelená barva vytváří přátelskou atmosféru, vyvolává pocit spokojenosti a příjemné pohody. Rostliny navíc zvyšují obsah kyslíku a vlhkost vzduchu a snižují obsah oxidu uhličitého, prašnost a hladinu hluku. Mají pozitivní vliv na soustředěnost, kreativitu, snižují únavu a tlumí stres.  Pro učení je důležitá také zraková pohoda. Podílejí se na ní jak rostliny, tak mobiliář, výmalba, kontrasty barev v interiéru, a především dostatek kvalitního světla. Spektrum světla a jeho intenzita v našem okolí se během dne mění a ovlivňuje aktivitu a zdraví člověka. Naší snahou je, aby děti měly zrakovou pohodu i v těch částech dne, kdy není dostatek přirozeného světla.

Naši lidé

Naši učitelé

Naši spolupracovníci

Jak se přihlásit

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PED ACADEMY SCHOOL NÁS KONTAKTUJTE NA:  vohankova@pedacademy.cz

PREZENTACE

  • Rodiče si mohou domluvit individuální schůzku, na které získají základní informace o škole.
     

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ

  • Maximální počet žáků ve třídě je 24.
     

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cena

CENA ZA ROČNÍK
školní rok 2022/2023
139 tis. Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku, návazné odpolední vzdělávací  aktivity ( Program PED ), semináře pro rodiče, poradenský program

Partneři

Kontakty - základní údaje

PED Academy School, základní škola, s.r.o.
adresa školy: Boudníkova 2514/7, Libeň, 180 00 Praha 8
sídlo společnosti: Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6
IČO: 09 499 768
IZO: 181 119 838
ID datové schránky: mcei9ra
číslo účtu: 2001865064/2010

Na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. byla PED Academy School, základní škola, s.r.o. zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod č. j. MSMT-44989/2020-6.
Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola
Forma studia: denní forma vzdělávání
Povolený počet žáků ve škole: 160

Ředitel PED Academy
Mgr: Markéta Vohánková
telefon: 725 947 074, email: vohankova@pedacademy.cz

Ředitel PED Academy School
PhDr. Markéta Frývaldská-Betinská, Ph.D.
email: fryvaldska@pedacademy.cz

škola telefon: 776 688 977
škola email: school@pedacademy.cz