Naše výuka

V PED Academy School si vážíme toho, že nám rodiče svěřují své děti v jedinečném období mezi jejich šestým a jedenáctým rokem, obdobím nejúžasnější vývojové fáze, kdy si děti budují vzdělanostní a osobnostní základ pro celý svůj život.

Kalendář školního roku

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 4. 9. 2023
ŘEDITELSKÉ VOLNO 23. 10. a 25. 10. 2023
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. 10. a 27. 10. 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. 12. 2023 a 16. 1. 2024 *
INFORMAČNÍ SETKÁNÍ říjen 2023 až březen 2024 *
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - tripartity listopad 2023
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 2. 2. 2024
JARNÍ PRÁZDNINY 12. 2. – 18. 2. 2024
ŘEDITELSKÉ VOLNO 26. 3. až 27. 3. 2024
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 28. 3. 2024
ZÁPIS pro školní rok 2024/2025 3. 4. 2024
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - tripartity duben 2024
ŠKOLA V PŘÍRODĚ květen 2024
LETNÍ PRÁZDNINY 29. 6. - 1. 9. 2024

Školní vzdělávací program CESTA

Je určen žákům prvního stupně.

Naším cílem je dosáhnout maximálně možného rozvoje individuálního potenciálu dítěte.

Náš školní vzdělávací program CESTA (ŠVP Cesta) byl vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. Budujeme u dětí nadšený vztah ke čtení, psaní, mluvnímu projevu, nasazujeme dětem pohodlné a spolehlivé pohorky, ve kterých dojdou světem matematiky, kam budou chtít.

Ve škole je zábava i po vyučování. Odpolední aktivity přispívají k dalšímu rozvoji dětí.

Vzdělávání v PED Academy School stojí na propojení školního programu CESTA a Programu PED.
 

PED Academy School  je česká základní škola s významnou výukou angličtiny a s navazující bilingvní koncepcí „Program PED“. Díky tomuto propojení děti nejenže dosahují nadstandardních výsledků v anglickém jazyce, ale rozvíjejí svůj osobnostní potenciál v předmětech ROZČES, ROZUM, ROZDĚL a ROZOS.

Program PED, Vzdělávací oblasti

Odpolední rozvojové aktivity plánujeme vždy po trimestrech. Jsou v českém i anglickém jazyce a škála témat je velmi pestrá. Obohacujeme tak tradiční vzdělávání, podporujeme další rozvoj angličtiny a zároveň i objevitelského ducha dětí. Některé naše odpolední činnosti vedou nebo připravují externisté.

Program intelektuálního rozvoje v Programu PED

KRÁLOVSKÁ ROZCVIČKA

Ráno začíná duševní rozcvičkou. Využíváme při ní logické a stolní hry, a především královskou hru – šachy.  Šachy učí děti stanovit si cíl a hledat k němu vhodnou cestu, analyzovat situace, určit strategii, vizualizovat si sled událostí. Šachista potřebuje trpělivost, vytrvalost, ale i empatii, protože musí nahlížet situaci z pohledu druhého. A to jsou všechno užitečné dovednosti nejen v šachu, ale i v učení – a především v životě!
Není naším cílem vychovávat malé šachové mistry (ačkoli ty děti, které hra zaujme, mohou v tréninku pokračovat v rámci odpoledního kroužku).  Řídíme se ale psychologickými studiemi dokazujícími, že šachy dokážou zvýšit IQ jako celek, zlepšit matematické a paměťové schopnosti, logické myšlení a přesné a rychlé rozhodování, a to i pod časovým tlakem. Ne nadarmo jsou šachy součástí školního kurikula ve víc než 30 zemích, například v USA, Kanadě, Německu. Děti mají k dispozici šachové soupravy, postupně se seznamují se základy hry, začínají hrát proti sobě, někteří mohou používat online šachovou platformu. Vždy jsou ale hry, úlohy a aktivity přizpůsobeny věku dětí.

ROZUM

Předmět ROZUM je zaměřen na rozvoj matematických dovedností. Nejde ale o žádný dril nebo mechanické cvičení – především žákům ukazujeme, k čemu všemu v životě matematiku potřebují. Matematické uvažování je jeden z nejdůležitějších nástrojů k poznávání a chápání světa i k řešení problémů. Proto se snažíme děti pro matematiku nadchnout. Děti hrají hry zaměřené na prostorovou orientaci a prostorové myšlení, vyznají se v číselných řadách, řeší logické hádanky. O matematice se mluví, matematické rozhovory zařazujeme do různých činností – nejen ve škole, ale i venku.  Děti vedeme k tomu, aby si matematiky všímaly všude kolem nás. Měří, třídí, vytváří, porovnávají, popisují, všímají si tvarů. Při tom všem se soustřeďujeme spíše na řešení problému než na výsledek. Matematické dovednosti může rozvíjet každý, a naše zásada je, že dělat chyby je v pořádku. Chyby nám pomáhají se učit! Jedna z nejdůležitějších vět u nás zní: „Zkusme to znovu!“

PROGRAMOVÁNÍ

Programování se stává novou nezbytnou součástí vzdělání; ne nadarmo se používá výraz „počítačová gramotnost“.  Děti se často setkávají pouze s počítačovou hrou nebo jiným podobným pasivním využitím softwaru, který vytvořil někdo jiný. My jsme přesvědčení, že to je málo. Proto naše děti získávají (samozřejmě způsobem přiměřeným jejich věku) i základy programování.  Když se žák učí programovat, je to činnost aktivní a tvořivá. Učí se vyjádřit se pomocí počítače, zadat mu pokyny tak, aby dělal právě to, co chce.
Programování dětem pomáhá rozvíjet kreativitu, zvědavost, vytrvalost, kritické myšlení, předvídavost a logiku. Děti trénují analytické i strukturované myšlení, učí se uvažovat v postupných krocích, rozvíjejí schopnost plánovat, řešit problémy. Naučí se ladit chyby v programech, kontrolovat si práci. 
Naše osnovy jsou navrženy tak, aby zlepšovaly:
       •  matematické dovednosti
       •  dovednosti při řešení problémů
       •  dovednosti kritického myšlení
       •  týmovou práci
Děti při programování používají sčítání, odčítání, násobení, dělení, kladná i záporná čísla, zlomky, znalosti z geometrie. Dávají příkazy, které umožňují s předměty pohybovat, otáčet, měnit jejich tvar, přehrávat hudbu. Používají malířské nástroje, razítka, texty, knoflíky a další techniky k vytváření interaktivních animací.

Cesta k jazykům v Programu PED

ROZČES

"Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem." 
Jan Amos Komenský

Předmět ROZČES rozvíjí znalosti mateřského jazyka v oblastech mluvy, komunikace, čtení a psaní. 
Čtení je silná, naplňující a obohacující činnost. Kniha je nejen přítel, ale také učitel. Čtení rozvíjí představivost a kreativitu dítěte, umožňuje mu přenést se z reálného světa do světa fantazie. Pozorováním interakcí mezi postavami v knihách dítě získává komunikační dovednosti. Navíc si s knihou zvyká relaxovat. 
Čtení podporuje logické myšlení, schopnost řešení problémů, koncentraci. Čtení vyžaduje, aby člověk přemýšlel a zpracovával informace. Čím více bude dítě číst, tím hlouběji čtenému porozumí. Naučí se tvořit si vlastní názory. Čtení a porozumění čtenému textu jsou dvě velmi odlišné věci. Čtení s porozuměním je schopnost nejen text přečíst, ale pochopit ho a získat z něj informace. A schopnost porozumět textu, umět v něm vyhledat informace, zpracovat je, podívat se na ně kriticky, zhodnotit je, porovnat a využít, je zásadní dovednost, která je pro děti ke studiu nezbytná. Čtením dítě obohacuje také svoji slovní zásobu, zlepšuje si pravopis a snáze se učí psát.

ANGLICKÝ JAZYK

"Jiný jazyk je jiná vize života."
Federico Fellini

Aby mohl člověk používat jazyk, potřebuje mít slovní zásobu a znát určitý soubor pravidel. Pro děti, které ovládají více jazyků, je přirozené si s touž věcí, jevem, smyslovým zážitkem spojit dva či víc výrazů vyjadřujících totéž, nebo používat v každém jazyce odlišná pravidla. To přispívá k rozvoji intelektu, protože inteligence není nic jiného než to, jak obratný je náš mozek.  
Bilingvní děti mají vytříbenější schopnost kritického myšlení, kreativitu, dovednost při řešení problémů a schopnost zvládat více úkolů najednou než jejich jednojazyční vrstevníci. A v PED Academy se děti opravdu postupně bilingvními stávají! 

                                                  Graf úrovně jazykového rámce

                                           Graf úrovně čtenářství

PED Academy počítá s dosažením znalosti B2 (FCE) v pátém ročníku až pro polovinu žáků. Tento cíl se opírá o naše zkušenosti s přípravou dětí na cambridgeské zkoušky a zároveň o dostatečnou časovou dotaci výuky anglického jazyka a komunikace v anglickém jazyce. Od první do páté třídy mají děti 6 hodin výuky anglického jazyka týdně (součet hodin školního vzdělávacího plánu CESTA a Programu PED) a na ně  navazuje angličtina v praxi, tedy předmět science a další zájmové volitelné workshopy, podporující přirozenou konverzaci. Děti  se tedy anglický jazyk nejen přímo učí, ale také v něm  komunikují, a to navíc k výuce až 9 hodin týdně. 

Cesta k rozvoji potenciálu v Programu PED

ROZOS

V naší škole neklademe důraz jen na výuku. Věnujeme se také budování společenských dovedností, znalostí a hodnot našich žáků.

Sociální a emoční růst dětí (tedy ROZvoj osobnostní) je pro nás stejně důležitý jako jejich růst akademický. Děti se postupně snaží porozumět vlastní identitě i identitě druhých. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytvářejí si mravní normy pro různé sociální situace. Zábavnou formou zpracovávají různorodá témata. Patří sem jak třídní pravidla a soudržnost kolektivu, tak sebeovládání, zvládání hněvu, emoce a sebekontrola.

SCIENCE

Děti objevují svět kolem nás. Zkoušejí jednoduché experimenty, hledají řešení. Všímají si, co funguje a co ne.  Chceme, aby o věcech přemýšlely a porozuměly jim. Experimentují, shromažďují data, diskutují, vysvětlují. Zároveň se učí, že ne všechno se vždycky povede; pak je vedeme k tomu, aby analyzovaly použitý postup, objevily příčinu neúspěchu a zkusily to znovu a lépe. 
Experimenty jsou nejen zábavným, aktivním i praktickým učením, ale především hrají důležitou roli v intelektuálním vývoji dětí.

PŘÍPRAVA NA SKUTEČNÝ ŽIVOT

"Ten, kdo nikdy neudělal chybu, se nikdy nesnažil o něco nového."
Albert Einstein

Víc než jen peníze! Schopnost orientovat se v oblasti financí, práce a podnikání považujeme za nezbytnou součást přípravy na dnešní svět. Proto naši žáci v průběhu celých pěti let hrají hry, diskutují, vyhledávají informace, simulují různá prostředí a situace a provádějí další činnosti zaměřené na získání finanční gramotnosti, na pracovní připravenost a podnikání. 
Co si konkrétně děti z této výuky odnesou?

HRY A HRAVÉ UČENÍ

AKTIVNÍ PŘESTÁVKY

Hra je nezbytnou součástí života každého dítěte. Není to jen zábava, hra je důležitá i pro emocionální, sociální, intelektuální a fyzický vývoj.

I když to vypadá, že si děti „jen hrají“, ve skutečnosti rozvíjejí návyky, postoje a dovednosti, které jim zůstávají po celý život. Učí se vyrovnávat s nezdary, snaží se zlepšovat a trénují týmovou spolupráci.  V PED Academy School mají děti každý den mezi výukou nastavenou dostatečnou dobu pro hraní venku či ve škole. Času her říkáme aktivní přestávky.  

RELAXACE

POSLECH HUDBY

Hudba dětem pomáhá rozvíjet poslechové schopnosti a současně je ideálním prostředkem pro relaxaci. Navozuje pohodu a klid, pomáhá rozvíjet kreativitu, soustředění, poslech a komunikaci. 

V PED Academy School zní hudba o přestávkách i v některých hodinách, zejména v těch kreativních (výtvarná výchova, pracovní výchova…) Když se hudba kombinuje s tvořivou činností, její účinky se násobí a děti snadno dosahují úplného uvolnění.

CO DĚTI POSLOUCHAJÍ

Klasická hudba
Většinou jde o hudbu v pomalejším tempu, která děti velmi dobře zklidňuje. Vybrané skladby od Mozarta a Chopina představují skvělý zvukový doprovod.  Klasická hudba rozvíjí sluchové schopnosti dětí a může je dokonce inspirovat k tomu, aby se začaly učit hrát na hudební nástroj. 

Příroda zní
Instrumentální hudba, která zahrnuje zvuky z přírody, je pro děti velmi uvolňující, zvláště při tvůrčích hodinách.  Obrazy vytvářené hudbou dětská mysl přenáší i do jiných činností, například kreslení. Poslech zvířecích hlasů nebo zvuk stromů ve větru může stimulovat představivost a navodit stav relaxace a klidu.

Muzikály a zvukové stopy z filmů

Muzikály a písničky k tanci děti baví.  Váhavé děti rozpohybují, hyperaktivním pomohou vybít přebytečnou energii. 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Sport zlepšuje fyzickou zdatnost, učí děti důležité životní dovednosti a zvyšuje šance, že se stanou aktivními dospělými.

Mimo pravidelného sportování je důležité i každodenní protažení ve vyučovacích hodinách. To podporuje pohybovou aktivitu dětí, rozbíjí stereotyp při sezení, zlepšuje držení těla a podporuje mozkovou aktivitu. Do výuky zařazujeme několikrát denně krátké aktivační a relaxační rozcvičky. Aktivační rozcvičky se užívají, kdykoliv jsou děti unavené, probíraly složitější látku, nebo je potřeba je motivovat. Vybrané jednoduché aktivační cviky zrychlují frekvenci dýchání, zlepšují prokrvení celého těla a zvyšují aktivitu mozku. Někdy je naopak potřeba děti po přehnané aktivitě uklidnit, a k tomu slouží protahovací cviky. Děti se učí rozlišovat stav napětí a uvolnění.

Ranní rozcvička

Skládá se z protahovacích a vyrovnávacích cviků, které speciálně pro nás připravil jeden z nejlepších českých odborníků na pilates a zdravotně funkční pohyb Mgr. Daniel Müller. Cviky pomáhají v prevenci skoliózy, učí správnému držení těla a vyrovnávají nepříznivý vliv dlouhého sezení na dětský organismus.

Cesta jedinečnosti

Každé dítě je jedinečné, a proto jeho učení a vývoj probíhá jinou rychlostí. 
To znamená, že jedinečné jsou i studijní schopnosti, zájmy a zkušenosti každého dítěte.

Náš vzdělávací systém Cesta jedinečnosti je zaměřený na rozvoj potenciálu každého našeho žáka.  Je „vzděláváním zaměřeným na děti“.
Cesta jedinečnosti má dvě části, Cestu individuálního rozvoje a Cestu talentu.

CESTA INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJE

Náš tým poskytuje každému žákovi pečlivé vedení. Případná rizika rozvoje specifických poruch učení se snažíme minimalizovat kvalitními metodickými postupy a individuální psychologickou a speciálně pedagogickou péčí, která začíná už prevencí a prolíná se i výukou. Školní vývoj dětí průběžně monitorujeme a okamžitě nastavujeme podpůrná opatření. U těch žáků,   u kterých byly v minulosti z jakéhokoli důvodu diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, dbáme  na prevenci rozvoje výukových obtíží. Speciální pedagogové konzultují postupy s psychologem, pedagogy i rodiči. Rodič musí rozumět tomu, co jeho dítě pro svůj vývoj optimálně potřebuje. Problémům je potřeba předcházet, a pokud vzniknou, řešit je okamžitě. Spolupráce všech zúčastněných je základ úspěchu.

CESTA TALENTU

Každý student by měl získat takové vzdělání, jaké nejlépe vyhovuje jeho silným stránkám a ambicím. Základními kameny našich individuálních rozvojových plánů je plánovat dopředu, sledovat pokrok žáků a poskytovat jim odborné znalosti a podporu.  Naše zkušenosti ukazují, že Cesta jedinečnosti žáky povzbuzuje k tomu, aby přemýšleli o svých cílech a výsledcích, a učí je uvědomovat si, že jsou za své vzdělání zodpovědní.

Hodnocení

V PED Academy School neuslyšíte větu:
„Učil jsem je to, ale oni se to prostě nenaučili! “ 

Dnešní děti musí být schopny kriticky myslet, analyzovat a vyvozovat závěry. Už jim nestačí pouhé memorování znalostí. Nové vzdělávací cíle s sebou ale přinášejí i nutnost uvažovat jinak i o hodnocení žáků, o jeho účelu i obsahu.