Hodnocení

Dnešní děti musí být schopny kriticky myslet, analyzovat a vyvozovat závěry. Už jim nestačí pouhé memorování znalostí. 
Nové vzdělávací cíle s sebou ale přinášejí i nutnost uvažovat jinak i o hodnocení žáků, o jeho účelu i obsahu.  
V PED Academy School neuslyšíte větu „Učil jsem je to, ale oni se to prostě nenaučili! “ 

Hodnocení výsledků považujeme za důležité, ale stejně tak se soustředíme na podporu aktivního učení a související zpětnou vazbu. Učitelé vnímají hodnocení jako nedílnou součást procesu výuky a jako zásadní pomoc žákům při učení. Vedou děti i k tomu, aby se hodnotily samy i navzájem. To podporuje řadu dovedností, jako je reflexe, kritické myšlení a sebeuvědomění. Současně děti také pochopí, jak a co se hodnotí. 
Oceňujeme nejen žáky, kterým se daří všechno hned, ale i ty, kterým se napoprvé nedařilo. Chybu bereme jako začátek učení, jako příležitost. Pokud se žák splete, učitel se zastaví a upozorní na chybu, vysvětlí ji a na podobném problému si ověří, zda žák porozuměl. Tento druh individuální pomoci se učitelé snaží poskytovat všem žákům.
Učitel tedy využívá obdobný postup jako sportovní trenér. Ten také okamžitě po sportovním výkonu vysvětlí, co sportovec udělal správně a co by se dalo vylepšit.  Nabídne mu konkrétní strategie pro zlepšení a povzbudí ho, aby to zkusil znovu. Při dalším výkonu trenér pečlivě sleduje, zda jeho svěřenec problém napravil.
Učitelé a žáci sdílejí odpovědnost za učení. I při kvalitním pedagogickém úsilí nelze zaručit, že všichni žáci budou všechno stoprocentně ovládat. My ovšem vedeme děti k tomu, aby samy přemýšlely o tom, jak látku zvládnout co nejlépe. U nás děti nemají zábrany ptát se učitelů, když učivu nerozumějí, zvyknou si ale také samy hledat odpovědi v učebnicích nebo jiných materiálech.
Hodnocení je důležitou součástí našeho úsilí o kvalitní vzdělávání.

Systém hodnocení v PED Academy School

Průběžné hodnocení

Učitel hodnotí písemný a ústní projev žáka. Hodnotí samostatnou práci, aktivitu a spolupráci ve skupině, aktivitu v hodině, zajímavé nápady, myšlenky, konkrétní odpovědi, plnění dobrovolných úkolů, plnění třídních služeb atd. Průběžně se žáci v hodinách učí hodnotit i sami sebe. Učí se popsat vykonanou práci, uvědomit si svůj pokrok a rozvrhnout si, co konkrétního je potřeba zlepšit.

Týdenní hodnocení

Týdenní výuka je ukončena společným sezením a diskuzí o prožitém týdnu. Děti si připomenou hlavní události, každý žák velmi krátce připomene nějaký svůj úspěch nebo se zmíní o něčem, čeho si všiml na ostatních, ať je to spolupráce dětí při hrách o přestávce, vzájemná pomoc v hodinách atd. Žáci za svou práci mohou získat "CHVALOLIST". Žáci prvních a druhých tříd si několikrát do roka odnášejí na víkend třídní talisman.

Konzultace ve složení: rodič – žák – učitel

Tato konzultace se uskuteční dvakrát do roka. Hodnocení se skládá z informace o aktuálním probraném učivu za dané období a z pohovoru žák – rodič – učitel. Nejprve žák dostane domů tabulku "CO JSEM SE NAUČIL", s rodiči ji probere a sám ohodnotí, nakolik podle svého názoru konkrétní učivo zvládl (Umím bezpečně – Nejsem si jistý – Musím se naučit).  Pohovor začíná sebehodnocením žáka. Ten se snaží mluvit o svých konkrétních činnostech, úspěších, událostech, o učivu, které zvládá či nezvládá. Vytyčí si cíl pro další období, tedy konkrétní učivo, v kterém se hodlá zlepšit.  Potom se vyjádří rodič a na závěr všechno shrne učitel.  Popíše, jak se dítě projevuje v hodinách, jak plní povinnosti a jaký pokrok udělalo od posledního pohovoru. 

Pololetní a závěrečné hodnocení

Školní vzdělávací plán CESTA: slovní hodnocení.
Program PED: hodnocení postoje žáka k výuce a čtenářství v českém a anglickém jazyce. Předměty jsou posuzovány z těchto hledisek: aktivita v hodinách (přemýšlení o problému), vynaložené úsilí (zájem o vyučovaný předmět), samostatnost, dodržování pravidel a u anglického jazyka aplikace v praxi (užití gramatiky ve volném ústním a písemném projevu, využití anglického jazyka). Hodnocení postoje žáka je ve stupnici: vynikající postoj, velmi dobrý postoj, dobrý postoj, nezájem, značný nezájem. Hodnocení čtenářství je ve stupnici: na vyšší než očekávané úrovni, úroveň lehce přesahuje, na očekávané úrovni, blíží se očekávané úrovni, na nižší než očekávané úrovni.