Školní vzdělávací program CESTA

Český jazyk

Budujeme u dětí nadšený vztah ke čtení, psaní i mluvnímu projevu. Při rozvoji čtenářských a psacích kompetencí vycházíme ze současných výzkumů, orientovaných na psycholingvistický model čtení. Rozvíjíme funkce, zajišťující zpracování jazyka/řeči, abychom podpořili správné nastartování čtení i psaní. Pro čtení (dekódování) a psaní (kódování) je úroveň fonologických dovedností (fonologického a fonematického uvědomění) zásadní. Využíváme i výhodu transparentnosti českého jazyka.

Anglický jazyk

Základem výuky anglického jazyka je dvojjazyčnost. Té, na základě našich dlouholetých zkušeností, dosahujeme následujícími metodami: v prvním až druhém ročníku děti vyučují výhradně učitelé, rodilí mluvčí a využívají náš vzdělávací program, ve kterém je kladen důraz na čtení, poslech a postupné rozmluvení. Děti se neučí slovíčka, nepřekládají. Ve výuce se využívá vývojové fáze dítěte, kdy je schopné se naučit cizí jazyk přirozenou cestou bez zvýšené zátěže. Ve vyšších ročnících jsou zařazeny gramatické bloky s českým vyučujícím pro vysvětlení některých gramatických jevů česky. To dětem umožňuje zrychlené pochopení gramatiky. Objevují a definují si v jazyce to, co používají.

Matematika

Snažíme se vybudovat u žáků nadšený vztah k matematice.  Respektujeme vývojové etapy matematických představ. Využíváme modelování mentální činnosti:

  • Učení zpravidla předchází vývoji. Učení tak dítě usměrňuje, jde krok před jeho spontánním vývojem – využíváme znalosti zóny nejbližšího vývoje.
  • Efektivní výuka – potřeba poskytnout dítěti systematickou a úplnou orientaci v podmínkách úkolu, aby umělo odlišit dané od nového a určit, jak úlohu řešit.

  • Učební proces má svou vnitřní strukturu, posloupnost, logiku rozvíjení – důležitost uzlových / klíčových bodů pro porozumění.

  • Dítě si vědomosti může osvojovat i systematicky, zprostředkováváním souborů poznatků aktivitou dospělého. I systematické osvojování je vedeno pro dítě objevitelsky. V žádném případě se nejedná o „předávání hotových poznatků“.

  • Názorné pomůcky představují srozumitelnou reprezentaci problému. Modelování mentální činnosti je jedním ze základních prostředků učení se. To, co probíhalo materiálně, už probíhá v mysli dítěte.

  • Využívání více smyslů je cesta ke kvalitnějšímu osvojení a trvalejšímu zpracování probíraného učiva.  Umožní rychleji uchopit vnitřní strukturu. Dítě aktivizují, motivují, percepčně rozvíjí.

Jsme si vědomi toho, že základ úspěšnosti v matematice je porozumění přirozeným číslům: bezpečná orientace v číselné řadě, porozumění poziční hodnotě číslic v čísle, následně porozumění a efektivní užívání numerických operací tak, aby se vytvořil u žáků bezpečný základ pro matematické aplikace.

Informatika

V budoucnosti lze očekávat rychle se měnící požadavky na povolání a je třeba na tuto skutečnost děti co nejlépe připravit. Děti budou potřebovat kreativně uvažovat, kriticky myslet, dobře zvládnout oblast matematiky, jakožto základního kamene umělé inteligence. Programování bude stejně důležité jako znalost jazyků.   Pro co nejlepší zvládnutí látky je třeba si co nejvíce vyzkoušet, experimentovat, hrát si s technologiemi, zajímat se.  Děti se učí myslet v postupných krocích, rozeznávat příčinu a následek, rozvíjejí schopnost plánovat a řešit problémy. Pracují s informacemi, dovedou je získávat, třídit, uchovávat a opětovně využívat, a to s podporou informačních technologií. Při všech těchto činnostech je nutné věnovat důraz na primární prevenci ve virtuálním světě. Uvědomí si rizika, zejména v souvislosti s problematikou kyberšikany a autodestruktivních závislostí.

Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Naší snahou je děti nadchnout pro objevování, zkoumání, získávání zážitků a zkušenosti ze skutečného světa, aby se radost z poznávání stala přirozenou součástí jejich života. Stejně tak aby rády poznávaly naši historii a orientovaly se v souvislostech.

Ve výuce je využíván konstruktivistický přístup. Děti jsou vedeny k pojmenování tématu bádání, stanovování hypotéz, jejich ověřování, formulování závěrů, hledání souvislostí, prezentaci bádání a také k reflexi svého snažení. Aktivním zapojením do výuky se u dětí probouzí motivace, zájem.                                                          

Nechceme učit izolované tematické bloky, ale pospojit vzdělávací oblasti do jednoho výukového dne.  V tom vidíme přidanou hodnotu, dítě se učí plánovat, třídit a vyhodnocovat informace, organizovat sebe i ostatní, spolupracovat, vést skupinu, zvyšovat samostatnost mentální i praktickou.

Velkou přidanou hodnotou je poznávání přírodovědných, společenských a sociálních témat a problémů v přirozeném reálném prostředí, například na různých pracovištích, v přírodě. Toto pojetí nám umožňuje využívat známé aktivizující metody včetně kritického myšlení, zkušenostního učení a učení v životních situacích.

Cílem je aktivní poznávání světa, vybudování potřebné poznatkové struktury. To vše je deviza, kterou si dítě odnáší do života.

Tělesná výchova

Podpora pohybové aktivity dětí je důležitá nejen v hodinách tělesné výchovy. Součástí výuky je podpora pohybu a správného držení těla.
Z tohoto důvodu učitelé zařazují do vyučovaní pravidelně krátké relaxační a aktivační rozcvičky.