Cesta k jazykům

ROZČES

"Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem." 
Jan Amos Komenský

Předmět ROZČES rozvíjí znalosti mateřského jazyka v oblastech mluvy, komunikace, čtení a psaní. 
Čtení je silná, naplňující a obohacující činnost. Kniha je nejen přítel, ale také učitel. Čtení rozvíjí představivost a kreativitu dítěte, umožňuje mu přenést se z reálného světa do světa fantazie. Pozorováním interakcí mezi postavami v knihách dítě získává komunikační dovednosti. Navíc si s knihou zvyká relaxovat. 
Čtení podporuje logické myšlení, schopnost řešení problémů, koncentraci. Čtení vyžaduje, aby člověk přemýšlel a zpracovával informace. Čím více bude dítě číst, tím hlouběji čtenému porozumí. Naučí se tvořit si vlastní názory. Čtení a porozumění čtenému textu jsou dvě velmi odlišné věci. Čtení s porozuměním je schopnost nejen text přečíst, ale pochopit ho a získat z něj informace. A schopnost porozumět textu, umět v něm vyhledat informace, zpracovat je, podívat se na ně kriticky, zhodnotit je, porovnat a využít, je zásadní dovednost, která je pro děti ke studiu nezbytná. Čtením dítě obohacuje také svoji slovní zásobu, zlepšuje si pravopis a snáze se učí psát.
Každý den děti zažívají události, které jsou pro ně nové, rozvíjejí svoji kreativitu i přirozenou zvídavost. A tyto nové zkušenosti a myšlenky mohou uplatnit v tvůrčím psaní. Při něm mohou prostřednictvím postav vyjádřit různé emoce.  Učí se tak slovy vystihnout, jak se cítí, a pochopit, jak se cítí ostatní. Tvůrčí psaní také pomáhá zlepšit jazykové dovednosti. Rozvíjí slovní zásobu, větnou strukturu, upevňuje gramatické jevy. Kreativní psaní pomáhá dítěti soustředit se, zvyšuje odhodlání, vytrvalost i schopnost řešit problémy. Dítě se učí jasně sdělit svůj úhel pohledu, myšlenky a pocity, buduje si sebevědomí. 

Čím více dítě čte a píše, tím více se učí. Čím více se naučí, tím více toho pochopí. Čím víc dítě ví, tím je vzdělanější. 
Komunikace dětem umožňuje navazovat kontakty, ovlivňovat rozhodnutí druhých a motivovat je ke změnám. Vyjadřování slovem je jednou z nejdůležitějších, ale zároveň i nejobávanějších forem komunikace. Obavy se často ještě stupňují, pokud jde o veřejné vystupování. Proto je prezentace, tedy předkládání vlastních nápadů a argumentů širšímu publiku, důležitou a pravidelnou součástí výuky mluvních technik. Děti vylepšují své komunikační dovednosti, posilují sebevědomí, učí se ostatní informovat, přesvědčit, pobavit, ale i přijímat názor někoho jiného. Trénují a posilují krásnou znělou mluvu. Umění mluvit na veřejnosti, umění komunikace, je důležitým faktorem, který dětem nejen pomáhá ve studiu, ale přispívá i k pozdějšímu profesnímu úspěchu.

ANGLICKÝ JAZYK

"Jiný jazyk je jiná vize života."
Federico Fellini

Aby mohl člověk používat jazyk, potřebuje mít slovní zásobu a znát určitý soubor pravidel. Pro děti, které ovládají více jazyků, je přirozené si s touž věcí, jevem, smyslovým zážitkem spojit dva či víc výrazů vyjadřujících totéž, nebo používat v každém jazyce odlišná pravidla. To přispívá k rozvoji intelektu, protože inteligence není nic jiného než to, jak obratný je náš mozek.  
Bilingvní děti mají vytříbenější schopnost kritického myšlení, kreativitu, dovednost při řešení problémů a schopnost zvládat více úkolů najednou než jejich jednojazyční vrstevníci. A v PED Academy se děti opravdu postupně bilingvními stávají! 
Lingvistické dovednosti 
Děti do jedenácti let snadno absorbují jakékoli informace, s kterými se setkají. Proto je dětství považováno za nejlepší čas pro studium jazyků. Děti, které ovládají jednu nebo více cizích řečí, nakonec dosahují lepších výsledků také v mateřštině. 
Kognitivní pokrok
Bilingvní děti více rozvíjejí své poznávací schopnosti. Díky tomu pak dosahují nejen lepších akademických výsledků, ale jsou také osobně spokojenější. 
Zvýšená empatie  
Bilingvní děti získávají vysokou úroveň empatie. Rozumí pocitům, výrazům i emocím jiných. Snáze se orientují v různorodém prostředí. 
Zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni blížící se rodilému mluvčímu považujeme v dnešní době za samozřejmost.
Naše děti nepřekládají a neučí se slovíčka. Jazyk vstřebávají podobně, jak to dělá batole s mateřštinou. Procházejí následujícími fázemi: 1) nerozumějí a orientují se pomocí gest, 2) začínají chápat první jednoduché pokyny, 3) částečně rozumějí, 4) používají první jednoduché věty, 5) postupně se rozmlouvají, 6) porozumění se prohlubuje. Gramatika přichází na řadu až poslední, žáci se jí začínají věnovat až ve čtvrté a páté třídě. 
Děti se učí jazyk tím, že poslouchají, komunikují a čtou. 
Vzdělávací plány pro anglický jazyk (CESTA a Program PED) v PED Academy School počítají s dosažením znalosti B2 (FCE) až pro polovinu žáků pátých tříd. 

Čtenářství
Základem rozvoje slovní zásoby a následně vyjadřovacích schopností žáků je čtenářství. PED Academy využívá ve výuce koncept čtenářství Oxford. Žáci se nejprve seznamují s řadou phonics, tedy hlásek, stejným způsobem jako rodilí mluvčí. Pracují s obrázky, hledají slova, která mají stejné hlásky. Postupně začínají číst kratičké příběhy. Učí se o knihách vyprávět, jsou vedeni k porozumění. Postupují v jednotlivých čtenářských úrovních, každý svým tempem. Na výběr mají z bohaté řady titulů v každé úrovni. Během čtyř let se stávají plnými čtenáři. Jsou schopni číst jakoukoliv knihu přiměřenou jejich věku v originále.

Konverzační dovednosti
V prvním ročníku žáci postupně porozumí základním pokynům a na konci prvního ročníku jsou schopni se jednoduše vyjádřit. Za pomoci čtenářství a práce vyučujícího v hodinách se jim rozšiřuje slovní zásoba. Ta je nejdříve pasivní,  a ve chvíli, kdy postačí pro jednoduchou konverzaci, se žáci rozmlouvají. Tento proces je u každého žáka odlišný, někdo začne mluvit brzo, ale jeho vyjadřování je jednodušší, někdo potřebuje delší čas, ale pak se velmi rychle rozmluví a jeho věty jsou rozvitější. Žáci postupně zlepšují konverzační dovednosti v reálném prostředí a při činnostech, které jim pomáhají porozumět obsahu. Přemýšlejí v cizím jazyce, ale neumí překládat.

Slohové dovednosti
Od třetího ročníku mají žáci první pracovní sešit a učí se, jak se vyjadřovat písmem. Důraz je kladen na obsah a tvorbu vět, nikoliv na gramatické jevy. Cílem je, aby žáka písemné vyjadřování bavilo, bylo zábavné, aby se o ně rád podělil se spolužáky. Ve vyšších ročních je kladen větší důraz na správnost psaného projevu, chyby se ale stále objevují.

Gramatika
Žáci pracují s pracovním sešitem a učebnicí řady Power Up - Cambridge University Press. Učebnice je v prvních dvou ročnících pouze doplňkem. V tomto období se žáci musejí především rozmluvit a získat dostatečnou slovní zásobu. Teprve od třetího ročníku se  postupně přidává anglická gramatika. Žáci „objevují“ gramatiku, vysvětlují si, co již při běžné mluvě nebo ve čtení používají. Stále však má větší váhu porozumění a konverzační schopnosti žáků než bezchybná znalost gramatiky. Děti se nikdy neučí překladovým systémem, přemýšlejí přímo v cizím jazyce. Postupně se připravují na zkoušky Cambridge English od úrovně Starters až po úroveň FCE (B2) v pátém ročníku.

Cesta k rozvoji potenciálu

ROZOS

V naší škole neklademe důraz jen na výuku. Věnujeme se také budování společenských dovedností, znalostí a hodnot našich žáků.

Sociální a emoční růst dětí (tedy ROZvoj osobností) je pro nás stejně důležitý jako jejich růst akademický. 
Děti se postupně snaží porozumět vlastní identitě i identitě druhých. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytvářejí si mravní normy pro různé sociální situace. Zábavnou formou zpracovávají různorodá témata. Patří sem jak třídní pravidla a soudržnost kolektivu, tak sebeovládání, zvládání hněvu, emoce a sebekontrola.  Děti si ujasňují svá očekávání, pocity, pojem spravedlnosti.  Spadá sem ale například také etiketa. Děti povzbuzujeme, aby se zamýšlely nad tím, co a proč dělají, co se jim líbí, co by chtěly zlepšit, čeho by rády dosáhly. Pobízíme je, aby se nebály vyjádřit svůj názor a aby zvládly položit i citlivé osobní otázky. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost. Oceňujeme, když se ptají. 
Pozitivním způsobem je vedeme k dodržování pravidel, k odpovědnosti. Žáci se učí, jak si uspořádat čas a mít kontrolu nad svou prací a studiem. Učí se úkoly neodkládat a nehromadit je na další den. Odpovědnost a disciplinovanost dětem pomáhá v jejich akademickém i osobním rozvoji. 
Děti trénují seberegulaci, tedy schopnost řídit své chování a emoce v souladu s požadavky určitých situací. Postupně zvládnou nereagovat na rozrušující podněty prudkými emocemi a uklidnit se. 
Podporujeme děti v jejich úsilí dosáhnout cíle, učíme je nevzdávat se a překonávat překážky. Úsilí značně zvyšuje šanci zvládnout i velmi zapeklité úkoly, a proto ho oceňujeme. 
Další významné charakteristiky, které dětem pomohou v jejich cestě životem, jsou tolerance, snášenlivost a trpělivost. I ty proto trénujeme. 
Respekt, laskavost a ohleduplnost jsou také základem moderní etikety. Děti se učí pravidla slušné konverzace, zdvořilostních gest, ale také stolování a vhodného odívání odpovídajícího situaci, prostředí či příležitosti. Osvojení pravidel etikety dětem pomůže vybudovat sebevědomí, usnadní jim spolupráci s ostatními a v neposlední řadě jim prospěje i v pozdějším profesním životě.

Cílem předmětu ROZOS je, aby se žáci naučili „zastavit a přemýšlet“.
Rozvíjejí tak svoje verbální myšlení, dokážou lépe porozumět sami sobě, chápou, že lidé i jejich názory se různí, dokážou tuto odlišnost přijmout a ocenit a mají kontrolu nad svým chováním. 
Hodiny ROZOS jsou hodiny, kdy se povídá, ať už ve skupině, nebo individuálně s učitelem.  Děti se v případě potřeby mohou kdykoli obrátit i na další „dospěláky“ v týmu PED – na speciálního pedagoga, na psychologa a samozřejmě i na ředitele školy. Celý tým je připravený dětem naslouchat.