Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí k povinné školní docházce do základní školy, jejíž činnost vykonává PED Academy School, základní škola, s.r.o., IČ 094 99 768, sídlem Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337166 (dále jen „škola“), proběhne v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis bude probíhat ve dnech 8. 4. a 14. 4. 2021 od 8:30 do 15:00 hodin.
V případě, že počet zájemců převýší kapacitu termínů, bude vypsán další termín.
Konkrétní čas zápisu vybere zákonný zástupce v rezervačním online systému, do kterého zákonný zástupce dostane přístup poté, co projeví zájem účastnit se přijímacího řízení k základnímu vzdělávání vyplněním formuláře na stránkách školy.

S ohledem na aktuální situaci proběhne zápis k povinné školní docházce distanční formou, a to přes aplikaci webex.

Za účelem uskutečnění zápisu distančním způsobem bude zákonným zástupcům zaslán odkaz, přes který se mohou do aplikace v určený čas přihlásit, a to spolu s přiděleným identifikačním číslem dítěte.

Seznam žáků, kteří dostanou návrh na přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 bude zveřejněn pod přidělenými kódy (identifikačními čísly) dětí na webových stránkách školy nejpozději do 16. 4. 2021. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to do 15 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno písemně poštou do vlastních rukou. V případě, že nedojde k obsazení některého místa nebo se místo uvolní, budou osloveni zákonní zástupci dítěte, jejichž dítě se umístilo jako další v pořadí a splnilo daná kritéria.

Pro školní rok 2021/2022 bude k základnímu vzdělávání přijato maximálně 24 žáků.

Průběh zápisu k základnímu vzdělávání:

Zápis je rozdělen do následujících částí:

 • Formální části
 • Školní připravenost
 • Soulad výchovně vzdělávacích strategií školy s očekáváním rodičů

Formální část
V rámci formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, a to řádným vyplněním a podáním žádosti, která je dostupná na stránkách školy a současně byla zaslána zákonným zástupcům, kteří projevili zájem o účast na přijímacím řízení.

Školní připravenost
Má za cíl orientačně posoudit školní připravenost dítěte ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Tato část probíhá formou rozhovoru s dítětem po dobu maximálně 20 minut, kdy si pedagog bude s dítětem povídat, bude mu pokládat otázky, vyzve dítě k odpovědím nebo provedení jednoduchých činností.
S ohledem na aktuální mimořádnou situaci bude tato část probíhat s pomocí technických prostředků komunikace na dálku, tj. počítače přes aplikaci webex. Pro řádný průběh zápisu je nezbytný počítač s funkční kamerou, reproduktorem a mikrofonem.
Pět minut před začátkem videohovoru bude dítě již usazeno u počítače za přítomnosti rodiče, který bude sedět za dítětem.
Dítě by během této části nemělo být rušeno a mělo by mělo komunikovat samostatně, bez pomoci rodičů.

Hodnocení školní připravenosti:

1. Úvod
Zahajovací část rozhovoru, ve které se má dítě uvolnit, získat jistotu a klid před tím, než bude přistoupeno k orientačnímu posouzení dítěte.
Nehodnoceno

2. Rozhovor
Během rozhovoru bude pedagog komunikovat s dítětem, pokládat mu otázky. V rámci těchto činností zjišťujeme a budou posuzovány následující oblasti:

 • Orientaci dítěte ve zvukové struktuře slova na úrovni slabik i hlásek.   
  Hodnoceno body od 1 do 24,
 • Pasivní i aktivní úroveň užívání slovních druhů včetně slovní paměti a porozumění sdělení.
  Hodnoceno body od 1 do 22,
 • Vyjadřovací a komunikační schopnosti, pasivní a aktivní používání jazyka včetně výslovnosti.
  Hodnoceno body od 1 do 5,
 • Mapujeme úroveň matematických představ ve vnímání množství do 6. Zjišťujeme porozumění číselným vztahům na úrovni porovnávání množství pasivně i aktivně včetně jednoduchých aplikací.
  Hodnoceno body od 1 do 9,
   
 • Mapujeme všeobecné znalosti dítěte.
  Hodnoceno body od 1 do 20,

Kritéria pro přijetí stanovená ředitelkou školy

a)  Maximální celkový počet bodů, které může dítě v rámci bodově ohodnocené části získat, je 80.
Pro přijetí do základního vzdělávání musí dítě dosáhnout v rámci ohodnocené části rozhovoru alespoň 80 % z celkového počtu bodů, tj. minimálně 64 bodů.
Umístění dítěte bude stanoveno dle celkového počtu dosažených bodů v rámci bodované části. V případě stejného počtu bodů rozhoduje o pořadí dítěte los.
Účelem rozhovoru není posoudit veškeré dovednosti dítěte, kterých by mělo v rámci školní připravenosti dosahovat. Škola si volí činnosti dle svých podmínek a možností, a to i s ohledem na možnosti zápisu s pomocí technických prostředků komunikace na dálku, a s ohledem na zaměření a program výuky na škole.
Děti s OMJ (odlišný mateřský jazyk) budou u zápisu posuzovány individuálně.

b) Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je soulad výchovně vzdělávacích strategií školy s očekáváním rodičů.

c) Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte nejpozději do 15 dnů od sdělení návrhu ředitele školy na přijetí dítěte.

Informace pro zákonné zástupce

V souvislosti se zápisem dětí k základnímu vzdělávání si vás dovolujeme informovat o skutečnostech ohledně povinné školní docházky a vyplývajících z příslušných právních předpisů a z nich vyplývajících právech a povinnostech.
Dle ustanovení § 37 odst. 2 školského zákona je možnost odložit povinnou školní docházku dítěte.
Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijatí dítěte k základnímu vzdělávání může podat zákonný zástupce v zastoupení dítěte ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.