Malí lídři

Schopnost vést druhé (leadership), přijímat zodpovědnost a být samostatný jsou životní dovednosti,
které je důležité průběžně rozvíjet už od dětství.

Člen žákovské rady

Žáci každé třídy si volí dva zástupce do žákovské rady. Ti dostanou důležitý „hlas žáka“, kterým mohou ovlivňovat změny ve škole. Mají také možnost podělit se o nápady a zájmy své třídy s celou školní komunitou.

Moderátor

Moderují naše třídní a školní setkání. To neznamená jen akci uvádět a dávat slovo spolužákům, kteří se chtějí podělit o své zážitky. Moderátor se podílí i na organizaci setkání a dbá na jeho dobrou atmosféru.

Mediátor

V předmětu ROZOS děti rozvíjejí svou empatii a učí se chápat pocity svoje i druhých.  Cvičí se v komunikaci a v řešení konfliktů, dovedou v případě potřeby sdělit i nepříjemnou věc – učí se být mediátory. Každá třída si volí svého mediátora a žáci se v průběhu roku v této roli střídají, aby si ji všichni vyzkoušeli a postupně si ji osvojili.

Lídr v PED týmech

Ve výuce některých výchov, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, ROZ předmětů a navazujících volnočasových aktivit jsou děti rozděleny do týmů napříč ročníky. Jejich lídry si vybírají ze svých řad sami žáci. Lídři hrají důležitou roli při organizování různých aktivit, které se ve škole konají, a jsou vzorem pro ostatní žáky. Přitom se sami učí být zodpovědní za svůj tým a motivovat ho, pracují samostatně a posilují v sobě odhodlání uspět. 

Kulturní lídr/Sportovní lídr

Tito žáci podporují u ostatních zájem o kulturu nebo sport. Vyhledávají zajímavé kulturní a sportovní akce, tvoří informační letáčky, ve spolupráci s učiteli zajišťují vstupenky, organizují průběh návštěvy. O zážitky z kulturních a sportovních akcí se děti dělí na pravidelných týdenních celoškolních setkáních. Některá témata z nich také zpracovávají v předmětu ROZDĚL, prezentují je spolužákům apod.

Lídr her/ Lídr volného času

Lídři her se podílejí na organizování her v našich aktivačních a obědových přestávkách. Jsou důležitými pomocníky učitelů, pomáhají s výběrem a organizací her a také s dodržováním pravidel fair play. Lídři volného času dbají na dodržování školních pravidel ve třídách, na chodbách, ve školní čajovně apod.  Starají se o to, aby škola byla stále příjemným pěkným prostředím, kde neničíme vybavení a udržujeme pořádek.

Žákovský knihovník

V předmětu ROZČES jsou děti mimo jiné vedeny ke čtení, k lásce ke knihám i ke správnému zacházení s nimi. Učí se vážit si knih a vidět v nich zdroj informací a zábavy. Děti se zapojují do vedení naší školní knihovny a jsou jim svěřeny některé úkoly spojené s jejím chodem. Nejdřív dostanou titul „začínající knihovník“, seznamují se s chodem knihovny a mají za úkol se o knihy starat. To znamená, že rovnají knihy v regálech, otírají prach, vyhledávají knihy, které potřebují „údržbu“. Některé děti mohou postoupit na funkci „hlavního knihovníka“. Hlavní knihovníci jsou zodpovědní za chod celé svěřené části knihovny. Knihy vydávají, kontrolují jejich vracení a vedou evidenci. Jsou však schopni knihy i doporučovat, protože jsou sami velkými čtenáři, a tak o nich mají přehled.