Rozvojové předměty

Budujeme u dětí nadšený vztah ke čtení, psaní, mluvnímu projevu i matematice. Děti se učí prezentovat, vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat v týmu i samostatně, a především diskutovat, tedy zvládnout logickou a pohotovou argumentaci. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie.

Rozčes

Schopnost číst, vyjadřovat se písmem a krásně zněle mluvit, to jsou jedny z nejdůležitějších dovedností pro uplatnění v životě. Umět číst znamená nejen rozpoznat slova, ale také rozumět jejich významu a pochopit souvislosti. Stejně tak psaní, ať tužkou na papír nebo na počítači, je důležitou součástí běžného života. Cílený plán čtenářství v Programu PED slouží pro získání čtenářských dovedností. Učitelé dětem pravidelně čtou. Rodiče jsou partnery učitelům a pravidelně čtou dětem také doma. Žáci s textem aktivně pracují, věnují se čtení s porozuměním a interpretaci textu. Jsou vedeni ke čtení knih. Kniha se pro ně stává základem vzdělání. Žáci se učí zvládat rovněž slohové dovednosti a jsou vedeni k tvůrčímu psaní, které výrazně zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti. Budují si vztah k písemnému projevu, nechají se unášet svou fantazií, používají širokou slovní zásobu. Umí se písemně vyjádřit k danému tématu.

Rozum

Matematické uvažování je jeden z nejdůležitějších nástrojů k poznávání a chápání světa i k řešení problémů. Proto se snažíme děti pro matematiku nadchnout. Děti řeší aplikační úlohy, logické úlohy, matematické hádanky, prostor je věnován i geometrii. Často pracují ve skupinách, společně hledají řešení, diskutují nad možnostmi. V předmětu ROZUM žáci postupně poznávají, že matematické uvažování nevyužijí jen ve škole, ale i mimo hodiny matematiky, a že jim matematické dovednosti pomohou vyřešit různé neznámé situace. Matematika se pro ně postupně stane zábavou, dobrodružstvím a objevováním.

Blok ROZDĚL a ROZOS

ROZDĚL

Předmět ROZDĚL, to jsou takzvané měkké dovednosti. Jednou z nejdůležitějších je například zněle mluvit a vyjadřovat se před početnou skupinou posluchačů. Žáci se také učí vyhledávat a zpracovávat zajímavá témata a pracovat na nich samostatně nebo naopak ve skupině. V prvním a druhém ročníku žáci zpracovávají své první jednoduché krátké prezentace jak z oblasti čtenářství, tak na jakékoli téma, které je zaujme. Učí se při prezentacích obhájit svůj názor před spolužáky, řídí diskuzi a postupně získávají sebejistotu při vystoupení před skupinou. Ve vyšších ročnících žáci pracují s tématy z oblasti historie, vědy, kultury, sportu, přírody. Učí se získané informace zpracovávat, zamýšlí se nad nimi, učí se o nich diskutovat, připravují jednoduché prezentace, které pak předkládají skupině.

ROZOS

Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme sociální a emoční růst dětí, tedy ROZvoj osobnostní. Děti se postupně snaží porozumět vlastní identitě i identitě druhých. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytvářejí si mravní normy pro různé sociální situace. Zábavnou formou zpracovávají různorodá témata. Patří sem jak třídní pravidla a soudržnost kolektivu, tak sebeovládání, zvládání hněvu, emoce a sebekontrola.  Děti si ujasňují svá očekávání, pocity, pojem spravedlnosti, zamýšlejí se nad tím, co a proč dělají, co se jim líbí, co by chtěly zlepšit, čeho by rády dosáhly. Cílem předmětu ROZOS je, aby se žáci naučili „zastavit a přemýšlet“. Rozvíjejí tak svoje verbální myšlení, dokážou lépe porozumět sami sobě, chápou, že lidé i jejich názory se různí, dokážou tuto odlišnost přijmout a ocenit a mají kontrolu nad svým chováním.

Relaxace

Relaxační cvičení napomáhá dětem uklidnit se, odpočinout si a uvolnit se. 
Proto učitelé používají během výuky krátká relaxační cvičení. Ta slouží ke snížení svalového a mentálního stresu a současně přispívají ke zvýšení pozornosti a vnímavosti dětí. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v oblasti relaxačních cviků zkušeným týmem instruktorů ze společnosti IQ pohyb. O přestávkách se děti mohou věnovat prohlížení encyklopedií, čtení knih, dále mají k dispozici deskové hry či jednoduché stavebnice. Pokud jim to počasí dovolí, jdou před odpoledním Programem PED na chvilku ven.