V Praze dne 25. dubna 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Č. j.: PED – 32/2021   

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává PED Academy School, základní škola, s.r.o., IČ 094 99 768, sídlem Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337166, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádostem o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává PED Academy School, základní škola, s.r.o., od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 • 08040830
 • 08040855
 • 08040920
 • 08041010
 • 08041125
 • 08041305
 • 08041445
 • 08041450
 • 14040830
 • 14040920
 • 14041010
 • 14041035
 • 14041330
 • 14041355
 • 14041420
 • 14041430
 • 14041445
 • 20041300
 • 20041310
 • 20041320

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu nevyhotovuje.

Poučení:
Dle ustanovení § 81 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy jejíž činnost vykonává PED Academy School, základní škola, s.r.o., ke Magistrátu hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

PhDr. Markéta Frývaldská–Betinská, Ph.D.,
ředitelka školy

 Datum zveřejnění rozhodnutí 25. dubna 2021

Tímto dnem se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, považuje za oznámené.