Bilingvní výuka

Zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni blížící se rodilému mluvčímu považujeme v dnešní době za samozřejmost. Děti se učí prezentovat, vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat v týmu i samostatně, a především diskutovat, tedy zvládnout logickou a pohotovou argumentaci. 

Program PED

Program PED vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů. Děti mají nadstandardní výsledky v ANGLICKÉM JAZYCE a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál v předmětech ROZČES, ROZUM, ROZDĚL a ROZOS. Program posiluje touhu dětí po vzdělání, podporuje jejich motivaci, zvědavost, kreativitu, tvůrčí potenciál. Rozvíjí jejich znalosti, empatii, schopnost pracovat ve skupině, umění vystoupit před skupinou, obhájit svůj názor, diskutovat, klást otázky. Pozornost je věnována studijním a pracovním návykům a podpoře v domácím prostředí.

Angličtina bilingvně

Zvládnutí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni blížící se rodilému mluvčímu považujeme v dnešní době za samozřejmost. 
Naše děti nepřekládají a neučí se slovíčka. Jazyk vstřebávají podobně, jak to dělá batole s mateřštinou. Děti se učí jazyk tím, že poslouchají, komunikují a čtou. PED Academy má pro tento předmět vlastní vzdělávací program, který se opírá o čtyři pilíře: čtenářství, konverzační a slohové dovednosti a základy gramatiky. Na výuku anglického jazyka navazuje jednou týdně tzv. angličtina v praxi, kde si žáci rozšiřují svoji slovní zásobu a užijí si mnoho zábavy s různými experimenty či v science. Žáci se připravují na složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English PET (úroveň B1+ podle Evropského jazykového rámce), případně KET (úroveň A2) v pátém ročníku. Výjimečně nadaní žáci mohou dosáhnout i úrovně FCE (úroveň B2).

                                                       Graf úrovně jazykového rámce

Konverzační dovednosti

V prvním ročníku žáci postupně porozumí základním pokynům a na konci prvního ročníku jsou schopni se jednoduše vyjádřit. Za pomoci čtenářství a práce vyučujícího v hodinách se jim rozšiřuje slovní zásoba. Ta je nejdříve pasivní,  a ve chvíli, kdy postačí pro jednoduchou konverzaci, se žáci rozmlouvají. Tento proces je u každého žáka odlišný, někdo začne mluvit brzo, ale jeho vyjadřování je jednodušší, někdo potřebuje delší čas, ale pak se velmi rychle rozmluví a jeho věty jsou rozvitější. Žáci postupně zlepšují konverzační dovednosti v reálném prostředí a při činnostech, které jim pomáhají porozumět obsahu. Přemýšlejí v cizím jazyce, ale neumí překládat.

Slohové dovednosti

Od třetího ročníku mají žáci první pracovní sešit a učí se, jak se vyjadřovat písmem. Důraz je kladen na obsah a tvorbu vět, nikoliv na gramatické jevy. Cílem je, aby žáka písemné vyjadřování bavilo, bylo zábavné, aby se o ně rád podělil se spolužáky. Ve vyšších ročních je kladen větší důraz na správnost psaného projevu, chyby se ale stále objevují.

Gramatika

V prvním a druhém ročníku pracují žáci s pracovním sešitem a učebnicí řady Macmillan. Učebnice je v prvních dvou ročnících pouze doplňkem. V tomto období se žáci musejí především rozmluvit a získat dostatečnou slovní zásobu. Teprve od třetího ročníku se  postupně přidává anglická gramatika. Žáci „objevují“ gramatiku, vysvětlují si, co již při běžné mluvě nebo ve čtení používají. Stále však má větší váhu porozumění a konverzační schopnosti žáků než bezchybná znalost gramatiky. Děti se nikdy neučí překladovým systémem, přemýšlejí přímo v cizím jazyce. Postupně se připravují na zkoušky Cambridge English od úrovně Starters až po úroveň PET (B1+) v pátém ročníku.

Rozvojové předměty

Budujeme u dětí nadšený vztah ke čtení, psaní, mluvnímu projevu i matematice.

Děti se učí prezentovat, vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat v týmu i samostatně, a především diskutovat, tedy zvládnout logickou a pohotovou argumentaci. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie.

Rozčes

Schopnost číst, vyjadřovat se písmem a krásně zněle mluvit, to jsou jedny z nejdůležitějších dovedností pro uplatnění v životě. Umět číst znamená nejen rozpoznat slova, ale také rozumět jejich významu a pochopit souvislosti. Stejně tak psaní, ať tužkou na papír nebo na počítači, je důležitou součástí běžného života. Cílený plán čtenářství v Programu PED slouží pro získání čtenářských dovedností. Učitelé dětem pravidelně čtou. Rodiče jsou partnery učitelům a pravidelně čtou dětem také doma. Žáci s textem aktivně pracují, věnují se čtení s porozuměním a interpretaci textu. Jsou vedeni ke čtení knih. Kniha se pro ně stává základem vzdělání. Žáci se učí zvládat rovněž slohové dovednosti a jsou vedeni k tvůrčímu psaní, které výrazně zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti. Budují si vztah k písemnému projevu, nechají se unášet svou fantazií, používají širokou slovní zásobu. Umí se písemně vyjádřit k danému tématu.

Rozum

Matematické uvažování je jeden z nejdůležitějších nástrojů k poznávání a chápání světa i k řešení problémů. Proto se snažíme děti pro matematiku nadchnout. Děti řeší aplikační úlohy, logické úlohy, matematické hádanky, prostor je věnován i geometrii. Často pracují ve skupinách, společně hledají řešení, diskutují nad možnostmi. V předmětu ROZUM žáci postupně poznávají, že matematické uvažování nevyužijí jen ve škole, ale i mimo hodiny matematiky, a že jim matematické dovednosti pomohou vyřešit různé neznámé situace. Matematika se pro ně postupně stane zábavou, dobrodružstvím a objevováním.

Blok ROZDĚL a ROZOS

ROZDĚL

Předmět ROZDĚL, to jsou takzvané měkké dovednosti. Jednou z nejdůležitějších je například zněle mluvit a vyjadřovat se před početnou skupinou posluchačů. Žáci se také učí vyhledávat a zpracovávat zajímavá témata a pracovat na nich samostatně nebo naopak ve skupině. V prvním a druhém ročníku žáci zpracovávají své první jednoduché krátké prezentace jak z oblasti čtenářství, tak na jakékoli téma, které je zaujme. Učí se při prezentacích obhájit svůj názor před spolužáky, řídí diskuzi a postupně získávají sebejistotu při vystoupení před skupinou. Ve vyšších ročnících žáci pracují s tématy z oblasti historie, vědy, kultury, sportu, přírody. Učí se získané informace zpracovávat, zamýšlí se nad nimi, učí se o nich diskutovat, připravují jednoduché prezentace, které pak předkládají skupině.

ROZOS

Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme sociální a emoční růst dětí, tedy ROZvoj osobnostní. Děti se postupně snaží porozumět vlastní identitě i identitě druhých. Učí se poznávat a rozvíjet mezilidské vztahy, prohlubovat empatii, používat správné komunikační techniky a strategie. Vytvářejí si mravní normy pro různé sociální situace. Zábavnou formou zpracovávají různorodá témata. Patří sem jak třídní pravidla a soudržnost kolektivu, tak sebeovládání, zvládání hněvu, emoce a sebekontrola.  Děti si ujasňují svá očekávání, pocity, pojem spravedlnosti, zamýšlejí se nad tím, co a proč dělají, co se jim líbí, co by chtěly zlepšit, čeho by rády dosáhly. Cílem předmětu ROZOS je, aby se žáci naučili „zastavit a přemýšlet“. Rozvíjejí tak svoje verbální myšlení, dokážou lépe porozumět sami sobě, chápou, že lidé i jejich názory se různí, dokážou tuto odlišnost přijmout a ocenit a mají kontrolu nad svým chováním.

Relaxace

Relaxační cvičení napomáhá dětem uklidnit se, odpočinout si a uvolnit se.

Proto učitelé používají během výuky krátká relaxační cvičení. Ta slouží ke snížení svalového a mentálního stresu a současně přispívají ke zvýšení pozornosti a vnímavosti dětí. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v oblasti relaxačních cviků zkušeným týmem instruktorů ze společnosti IQ pohyb. O přestávkách se děti mohou věnovat prohlížení encyklopedií, čtení knih, dále mají k dispozici deskové hry či jednoduché stavebnice. Pokud jim to počasí dovolí, jdou před odpoledním Programem PED na chvilku ven.

Předškoláci

Seznámení s angličtinou

Cílem kroužku je první seznámení dětí s anglickým jazykem ještě před nástupem do prvního ročníku. Děti se pozvolna zábavnou a hravou formou v jazyce osmělují. Zvyknou si na kontakt s rodilým mluvčím a zažijí své první pokusy o komunikaci v angličtině. Kroužky vedou kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí. 

Stimulační program

Cílem skupinového stimulačního programu pro předškolní děti je rozvoj grafomotoriky, percepčních oblastí, pracovní dovednosti, matematických představ, sociálních dovedností a logopedické péče, tedy oblastí, které jsou důležité pro úspěšný a bezproblémový začátek školní docházky. Ve výuce využíváme vlastní metodické materiály a pracovní sešit Stimulační program. Kroužek je určen všem dětem, nastupujícím do Programu PED v našem Centru. 

Příprava na gymnázia

Příprava zahrnuje zopakování znalostí českého jazyka, matematiky a nácvik formy CERMAT testů. Pokud žák volí školu, kde je součástí přijímacího řízení i jiný test, je s žákem tento typ testu probrán individuálně. Součástí přípravy je motivace k učení, spolupráce s rodiči, průběžná informovanost rodičů. Rodiče by měli vždy zvážit, zda je víceleté gymnázium vhodnou volbou pro jejich dítě, a brát ohled na výsledná doporučení testu studijních předpokladů. Tyto testy je možné absolvovat v PPP nebo je zajistí přímo PED Academy. Pro některé, i nadané děti, může být výuka na víceletém gymnáziu zátěží. V těchto případech je vhodnější s přestupem počkat na sedmou či devátou třídu.

Výsledky

Studijní podpora

Školní vývoj dětí monitorujeme. V nižších ročnících je pozornost zaměřena na čtenářství a správnou techniku čtení. Od třetího ročníku žáci píší průběžně znalostní testy z českého jazyka a matematiky, a pokud se ukáží neznalosti, je žákům nabídnuta individuální podpora učitelů nebo speciálních pedagogů.
U těch žáků, u kterých byly v minulosti z jakéhokoli důvodu diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, dbáme na prevenci rozvoje výukových obtíží. Speciální pedagogové konzultují postupy s psychologem, pedagogy i rodiči. Rodič musí rozumět tomu, co jeho dítě pro svůj vývoj optimálně potřebuje.

Jak se přihlásit

VYPLŇTE online přihlášku

MAPOVÁNÍ školní zralosti

 • Vyberete si termín tzv. mapování školní zralosti a přesný čas v rezervačním systému níže.
 • Přibližně týden před vybraným termínem obdržíte emailem pozvánku s upřesňujícími údaji.
 • Dostavíte se s dítětem ve vybraném termínu na místo konání: CENTRUM PED, Jankovcova 2b, Praha 7 (budova Lighthouse).
 • Mapování trvá cca 1,5 hodiny.
   

TERMÍNY MAPOVÁNÍ

 • Pro školní rok 2023/2024 jsou vypsány termíny mapování zralosti na pondělí 9. ledna,
  a 16. ledna 2023.

CO SE STANE DÁL

 • Během 10 dnů od mapování dostanou rodiče emailem základní informaci s výsledkem screeningového vyšetření.
 • V případě, že budou mít zájem, mohou se objednat na individuální osobní konzultaci, kde dostanou doporučení pro případnou podporu. Tyto konzultace jsou součástí konceptu naší individuální podpory, kdy se snažíme poskytnou rodičům co nejvíce informací i podpory v rozvoji jejich dětí. Pro děti zapsané v Programu PED jsou bezplatné, pro ostatní jsou zpoplatněny.
   

ZAPSÁNÍ DO ODPOLEDNÍHO PROGRAMU PED v našich Centrech

 • Program PED je vhodný pro většinu dětí, nicméně jedná se o odpolední aktivitu, která by pro některé děti mohla představovat přílišnou zátěž.
 • Zájemci dostanou nabídku nebo podmíněnou nabídku pro zápis do Programu PED. Rodiny pak mají několik dní na to, aby formálně nabídku přijali.


PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

 • Přestup do vyšších ročníků je možný pouze v případě, že se v některé třídě uvolní místo. V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků nás kontaktujte na vohankova@pedacademy.cz .

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • PED Academy nakládá s osobními údaji v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cena

CENA ZA ROČNÍK

75 tis. Kč

Zahrnuje:
veškeré materiály pro výuku. Učebnice, pracovní sešity, materiály z Oxford Reading Tree, průběžné testy Cambridge English, vlastní pracovní učebnice pro předměty ROZUM, ROZČES, angličtinu, vlastní průběžné testy z českého jazyka a matematiky, závěrečné oficiální zkoušky Cambridge English v pátém ročníku. Dále zahrnuje semináře pro rodiče, poradenský program, podporu psychologů, přípravu na víceletá gymnázia ve vyšších ročnících. Rodiče mohou využít placenou službu PED Academy: svoz dopravcem s asistentem PED z přilehlého okolí.